Kurs ten jest dedykowany zarówno osobom, które chcą zacząć pracować w Excelu, jak i tym, którzy znają podstawy Excela i chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz nauczyć się wydajnej pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych jak i ekonomicznych. Kurs ten rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do programu MS Excel, jednak kończy się na poziomie zaawansowanym. Już na pierwszych zajęciach poruszane są m.in. takie zagadnienia, jak: korzystanie z funkcji logicznych, czy odwołanie względne i bezwzględne. Kurs wymaga więc od uczestników dużo pracy, dzięki czemu efekty nauki są jeszcze lepsze. Liczne animacje, prezentacje multimedialne oraz przykłady zastosowania nabytych umiejętności pozwolą kursantom wykorzystywać Excela już po kilku godzinach zajęć.

Kurs składa się z trzech części:

1. Wprowadzenie do Excela:

• Budowa Excela; wprowadzanie i edycja danych; import danych zewnętrznych do Excela.

• Budowa czytelnych i przejrzystych arkuszy.

• Tworzenie formuł i stosowanie funkcji w Excelu.

• Wykresy i grafika w Excelu, prezentacja danych i upublicznianie materiałów.

2. Analiza danych w Excelu:

• Funkcje logiczne.

• Funkcje warunkowych obliczeń.

• Tabele przestawne.

3. Raporty statystyczne:

• Analiza zmienności w czasie (szeregi czasowe, indeksy statystyczne).

• Porównywanie międzygrupowe (statystyka opisowa, histogram, korelacja, wykresy typu Box-plot).

• Case study 1: Analiza religijności Polaków.

• Case study 2: Analiza społeczno-ekonomiczna Polaków.

Microsoft Excel jest najpowszechniej stosowanym programem do analizy i prezentacji danych. Niestety bardzo często bywa on używany w bardzo nieefektywny sposób. Excel zawiera wszystkie niezbędne elementy do obróbki danych ekonomicznych. Został stworzony z myślą o zastosowaniach biurowych i ekonomicznych i przez to nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o zakres aplikacji statystycznych i finansowych. Jest to program intuicyjny, nakierowany na mało zorientowanego w obsłudze komputerów użytkownika. Dlatego właśnie sprawne posługiwanie się tym programem nie jest trudne. Wystarczy jedynie dobrze zrozumieć konstrukcję Excela, aby samodzielnie poruszać się w nim i w pełni korzystać z jego możliwości.

Kurs ten jest dedykowany dla osób, które znają podstawy takich narzędzi, jak: funkcje, wykresy, czy tabele przestawne, ale chcą nauczyć się wydajnego ich stasowania. Zajęcia prowadzone są na poziomie zaawansowanym.
Kurs ma charakter praktycznych warsztatów – zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym i polegają na rozwiązywaniu problemów pod okiem wykładowcy. Na kursie obowiązuje dewiza Learnig by Doing. Na każdych zajęciach kursanci mają do rozwiązania nowe zadania, skonstruowane w taki sposób, aby utrwalać zdobyte wcześniej umiejętności oraz nauczyć się nowych zagadnień. Liczne animacje, prezentacje multimedialne, przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania pozwolą kursantom poznać możliwe zastosowania omawianych na zajęciach narzędzi.

Tematyka kursu:

 • import danych źródłowych – import danych zewnętrznych z plików tekstowych oraz innych formatów (m.in. Access);
 • przygotowanie danych do analizy – wyszukiwanie błędnych wartości oraz ich korekta za pomocą funkcji tekstowych, praca z danymi pomiędzy wieloma plikami;
 • analiza danych za pomocą funkcji zliczania i obliczeń warunkowych;
 • wykorzystanie funkcji tablicowych do zaawansowanych przykładów obliczeń warunkowych;
 • tabele przestawne – budowa i podstawowe funkcje, analiza danych za pomocą tabel przestawnych oraz inne sposoby ich wykorzystania;
 • definiowanie dynamicznych zakresów za pomocą funkcji;
 • formatowanie warunkowe – formatowanie proste na podstawie wartości komórki oraz złożone na podstawie formuł w komórkach;
 • sprawdzanie poprawności danych – rodzaje warunków, ustalanie komunikatów wejściowych oraz alertów o błędach;
 • formanty formularza.

Szczegółowe informacje oraz zapisy: link

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać praktyczne aspekty prowadzenia analiz ekonomicznych w Excelu. Wymagana jest podstawowa znajomość Excela. W ramach kursu prezentowane będą zagadnienia związane z matematyką finansową (prowadzenie analiz kredytowych i badanie atrakcyjności lokat bankowych), konstrukcją modeli zysków w firmie w zależności od danych wejściowych (m.in. cena, sprzedaż, koszty, podatki), stworzenia finansowego biznesplanu z rozróżnieniem scenariuszy optymistycznych i pesymistycznych, analizą danych giełdowych, określeniem profilu akcji giełdowych, tworzeniem portfela inwestycyjnego. Kurs ma charakter praktycznych warsztatów – zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym i polegają na rozwiązywaniu problemów pod okiem wykładowcy.

Kurs prowadzony jest na poziome nisko-średnio zaawansowanym. Wymagana jest podstawowa znajomość Excela. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Po wprowadzeniu do tematu Słuchacze próbują rozwiązać zadania / problemy pod okiem wykładowcy.
Poruszane zagadnienia (mogą być do wyboru):

 1. Matematyka finansowa – lokaty: szacowanie present value, future value, rat finansowych, stopa efektywna – wykorzystanie wbudowanych funkcji Excela, Solver wraz z raportami, analiza scenariuszy,
 2. Matematyka finansowa – kredyty: kredyt o racie stałej i malejącej, rata a długość trwania kredytu, dekompozycja raty kredytowej na część kapitałową i odstekową, stopa rzeczywista
 3. Teoria portfela – model Markovitza, model CAPM, optymalizcja portfela
 4. Wycena aktywów – model jednoindeksowy, szacowanie współczynników beta, wprowadzenie do Value at Risk,
 5. Metoda Monte Carlo w szacowaniu rentowności i ryzyka przedsięwzięcia (Biznesplan, badanie zysków firmy)
 6. Elementy badań operacyjnych – analiza rachunku zysków i strat w powiązaniu ze strukturą i kosztem produkcji
 7. Pomiar efektywności inwestycji – mierniki efektywności, analiza stylu;
 8. Opcje na akcje – wycena według formuły Blacka-Scholesa, analiza scenariuszy
 9. Ocena inwestycji na podstawie Cash Flow – Wewnętrza Stopa Zwrotu (IRR), Wartość Bieżąca Netto (NPV), okres zwrotu

Zapisy oraz szczegółowe informacje: link

Kurs ten powstał w wyniku wieloletniej obserwacji osób na co dzień posługujących się Excelem. Bardzo często osoby, nawet dobrze znające ten program, pracują nieefektywnie poświęcając wiele czasu na zadania, które w łatwy sposób można zautomatyzować. Dewiza tego kursu, to: nie marnuj swojego cennego czasu na rutynowe, powtarzane codziennie, czynności. Lepiej napracować się raz tworząc program, który będzie przykładowo importował dane z internetu do arkusza kalkulacyjnego, robił raport zarówno graficzny, jak i statystyczny, a następnie drukował wyniki, bądź przesyłał je mailowo do Szefa, niż codziennie powtarzać te same czynności.   

Kurs dedykowany jest dla osób, które dobrze znają Excela i chciałyby nauczyć się sposobu automatyzacji codziennej pracy. Naturalnymi kandydatami są osoby, które ukończyły kurs pt. Jak efektywnie pracować w programie MS Excel? Zajęcia w całości poświęcone są makropoleceniom (czyli językowi VBA). Osoby, które chcą dobrze opanować pracę w samym Excelu, powinny zapisać się na wyżej wskazany kurs.

Na każdych zajęciach uczestnicy poznają nowe składnie języka VBA, których wykorzystanie obrazowane jest praktycznymi przykładami oraz utrwalane na kolejnych zajęciach.

Tematyka kursu:

 • wprowadzenie do makr – czym są makro polecania i jak się z nimi obchodzić, rejestrowanie prostych makr;
 • rejestrowanie makr – edycja kodu, jego budowa i optymalizacja;
 • definiowanie zmiennych: liczbowych, tekstowych,  tablicowych, obiektowych;
 • konstrukcje: With … End With; For Each … Next;
 • instrukcje warunkowe: If…Then…Else; Celect Case;
 • pętle Do While… Loop; Do Untile… Loop; For… Next;
 • polecenie: GoTo;
 • okna dialogowe: MsgBox i InputBox;
 • importowanie danych, edycja i formatowanie danych, tworzenie wykresów, edycja arkuszy;
 • case study: przygotowanie okresowych raportów sprzedażowych;
 • oraz wiele innych praktycznych zastosowań przedstawionych na kursie narzędzi.

Kurs ten jest dedykowany dla osób, które znają podstawy podstawy VBA (m.in. potrafią definiować zmienne, posługują się instrukcjami warunkowymi If…Then…Else, pętlami Do…Loop oraz instrukcje For…Next) i chcą nauczyć się zaawansowanych technik programistycznych języka VBA. Zajęcia prowadzone są na poziomie zaawansowanym i naturalnymi kandydatami są osoby, które ukończyły kurs pt. „Automatyzacja pracy w programie MS Excel cz.1”. Osoby, które chcą dobrze opanować podstawy programowania w VBA powinny zapisać się na powyżej wskazany kurs.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • procedury typu Sub – zasięg procedur; wywoływanie procedur; argumenty procedur; praktyczne przykłady procedur typu Sub;
 • procedury typu Function – funkcje bezargumentowe, jednoargumentowe, wieloargumentowe, z argumentami opcjonalnymi, o nieokreślonej liczbie argumentów, funkcje tablicowe, wstawianie opisu działania funkcji w Excelu;
 • tworzenie zaawansowane tabel przestawnych;
 • automatyczna praca z wykresami;
 • obsługa zdarzeń – zdarzenia arkuszy, zdarzenia skoroszytów, zdarzenia wykresów, zdarzenia niezwiązane z obiektami (OnTime i OnKey);
 • praca z obiektami typu Shapes – wstawianie oraz edycja: przycisków (m.in. WordArt, Pole tekstowe, ClipArt, Obraz) oraz formantów formularza.